Zakres pomocy prawnej obejmuje między innymi udział obrońcy lub pełnomocnika :

a) w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji;
b) w postępowaniach cywilnych i administracyjnych wynikających ze stosunku służby ;
c) w postępowaniach dyscyplinarnych wynikających ze stosunku służby;
d) gdy wynika potrzeba udzielania pomocy prawnej w związku z toczącym się postępowaniem na podstawie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej przeciwko policjantowi;
e) w związku ze sprawami dotyczącymi odszkodowań przysługujących funkcjonariuszowi Policji, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, jak również rodzinie funkcjonariusza, który zmarł wskutek takiego wypadku lub choroby
f) przed organami i sądami I i II instancji w sprawach opisanych w powyższych punktach;

Pogotowie prawne jest również całodobową pomocą prawną świadczoną przez kancelarię prawną na rzecz Policjantów w sytuacji dokonanych zatrzymań przez uprawnione do tego organy pod warunkiem, że Policjant został objęty ochroną prawną na podstawie przystąpienia przez niego do programu „ochrona prawna policjanta” lub należy do organizacji związkowej posiadającej umowę na ochronę sowich członków.

POSTĘPOWANIE KARNE

W postępowaniu karnym funkcjonariusz policji może się znaleźć praktycznie w każdej roli z wyjątkiem sędziego i oskarżyciela. Policjanta można powołać na świadka, może być podejrzany i pokrzywdzony. Pamiętaj też, że często możesz zostać pomówiony o popełnienie przestępstwa. Wielu z Was z pewnością słyszało o „donosiku” ze strony „życzliwych” osób, a może to Ty sam zostałeś posądzony przez obywatela o zachowanie niezgodne z prawem? Kancelaria świadczy kompleksową obronę w postępowaniu karnym poczynając od czynności w postępowaniu przygotowawczym, aż po złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. Zwróć uwagę, że jeśli zostaniesz zatrzymany, to na pomoc ze strony prawnika możesz liczyć także w nocy, bowiem Kancelaria uruchamia dla Ciebie całodobowy dyżur telefoniczny. Dzięki adwokatowi nie powiesz w procesie tego, czego nie powinieneś. Nie obciążysz się. Nie złożysz niekorzystnych wyjaśnień. Będziesz mógł także skorzystać z obsługi przez adwokata albo radcy prawnego w przypadku, gdy jesteś pokrzywdzony. Prawnik będzie walczył o skazanie Twojego przeciwnika oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie, aby krzywda, jaką poniosłeś została Ci wyrównana. Twój zawód, Twoja służba są specyficzne i wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, ale także z wieloma ryzykami płynącymi ze strony który gotów jest Ci niezwłocznie pomóc.

POSTĘPOWANIA O ZADOŚĆUCZYNIENIA

Zawód policjanta to nie tylko wielka odpowiedzialność. To także ryzyko. Ryzyko uszkodzenia ciała w trakcie interwencji. Ryzyko rozstroju zdrowia doznanego w związku z czynnościami. Musisz się zgodzić z tym, że dobra forma i Twoje zdrowie są wartościami najważniejszymi. Pomijając już nawet niebezpieczeństwa związane ze służbą, to przecież w swoim życiu cywilnym możesz ulec wypadkowi. Może jemu ulec także człowiek Twojej rodziny. Może nawet ulec wypadkowi śmiertelnemu. W takim wypadku asysta profesjonalnego prawnika także jest Ci potrzebna. Nic nie jest w stanie zrekompensować straty osoby najbliższej lub utraty zdrowia– to prawda. Ale warto powalczyć o odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie, aby środki pieniężne zapewniły Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo od strony egzystencjonalnej. Reprezentacja przez adwokata lub radcę prawnego pozwoli Ci na pewność, że żaden ubezpieczyciel czy też sprawca zdarzenia nie zbędą Cię niższymi kwotami, niż te, które Ci się prawnie należą.

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

Funkcjonariusz policji nie jest w pracy. Funkcjonariusz policji jest na służbie, a przed jej podjęciem składa ślubowanie wypowiadając słowa pięknej roty. Od daty ślubowania jest w obowiązku działać zgodnie z przysięgą. Nie wolno Ci dopuścić się czynów niezgodnych z jej treścią. Ale w praktyce zdarza się, że już samo podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego doprowadzi do wszczęcia procedury. Podobnie jak w postępowaniu karnym – głupie pomówienie, albo inny, równie błahy powód może doprowadzić do tzw. dyscyplinarki. Za wykroczenie dyscyplinarne możesz zostać ukarany nawet wydaleniem ze służby. Zwróć uwagę, że nawet, jeżeli w równolegle toczonym postępowaniu karnym zostaniesz uniewinniony od wszelkich zarzutów, to jeśli wcześniej w postępowaniu dyscyplinarnym zostaniesz wydalony ze służby, to i tak Komendant nie musi Cię przywrócić do służby. Dlatego tak ważnym jest, aby w postępowaniu dyscyplinarnym bronił Cię adwokat albo radca prawny. Wiemy, jak należy działać, abyś Ty czuł się pewnie i abyś mógł w spokoju pełnić służbę. Wiemy, jakie należy podjąć kroki prawne, a jakich unikać. Wiemy, kiedy złożyć odwołanie, a kiedy tego nie robić. Wiemy co zrobić, abyś nie musiał się obawiać jak zarobić środki na życie.

SPRAWY WYKROCZENIOWE